اتوماسيون اداري فرزين

گروه مهندسي آي كن

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان لرستان
                            
Version 9.3.1
كد شناسائي
كد عبور


تنظیمات کلاینت
تنظیمات دبیرخانه